लक्ष्मी बैंकको साधारणसभाबाट ११.५ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित


काठमाण्डु – लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको २० औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार लक्ष्मी बैक लिमिटेडको २० औं साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले बैंकको चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत बोनस शेयर र २.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित बोनस शेयरसँगै बैंकको चुक्ता पूँजी  १०अर्ब६९ करोड पुगेको छ ।

साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन तथासोही आर्थिक वर्षको बैंकको वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी स्वीकृत गरेको छ । साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट विश्वकरण जैन तथा स्वाती रुङ्गटालाई बैंकको सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।

आ.व. २०७६÷७७मा १००.७६अर्ब निक्षेप र ८९.८९ अर्ब कर्जा पु¥याएको यस बैंकको वासलातको आकार १२८ अर्ब रहेको छ । सो आ.व.मा बैंकले १ अर्ब४१ करोडरुपैंया खुद मुनाफाआर्जन गर्न सफलभएको छ । यसका साथ साथै सम्पूर्ण वित्तीय सूचकहरु नियामकव्यवस्थाअनुरुपनै राम्रो अवस्थामा रहेका छन् ।

सन् २००२ मा स्थापनाभएको लक्ष्मी बैंकले आजआफ्नाशाखाहरु तथा सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट बृहत स्तरमा सेवाप्रदानगर्न सफल भएको छ । तुलनात्मक रुपमा छोटो इतिहासको बाबजुदपनि रिटेल, कर्पाेरेट तथा ट्रेजरी जस्ता सम्पूर्ण वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने एक प्रमुख बैंकिङ्ग सेवाप्रदायकको रुपमा बंैक अगाडी आएको छ ।

उच्चस्तरीय संस्थागत सु–शासन संस्कार, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र सक्षमप्रविधीलगायतउत्तमव्यवस्थापनभएको बैंकको रुपमालक्ष्मी बैंक नेपालमा सर्वत्र परिचित छ ।

लक्ष्मी बैंक एक हरित कम्पनीहो र यसले इन्टरनेट, कार्ड तथामोवाइलफोन जस्ता प्रविधिकामाध्यमको उच्चतमप्रयोग मार्फत हरियाली मैत्री बैंकिङ्ग सेवाप्रदानगर्न सक्षमभएको छ ।

लक्ष्मी बैंकको इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग सेवाप्रदानगर्ने सहायककम्पनी ‘लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि.’ सन् २००९ देखि संचालनमा रहेको छ । यसैगरी देस्रो सहायककम्पनी ‘लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.’ ले सन् २०१२ बाट कारोबार शुरु गरीलघुवित्त सेवाप्रवाहगरिरहेको छ ।

लक्ष्मी बैंकले लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १, लक्ष्मी इक्विटि फण्डतथा लक्ष्मी उन्नति कोष नामकम्यूचुअल फण्ड समेत सफलतापूर्वक जारी गरिसकेको छ ।

द्दण्तज ब्ललगब िन्भलभचब िःभभतष्लन

ीबहmष् द्यबलप’क द्दण्तज ब्ललगब िन्भलभचब िःभभतष्लन ९ब्न्ः० धबक जभमि तयमबथ ज्ञद्दतज व्बलगबचथ द्दण्द्दज्ञ बत ष्त’क जभबम यााष्अभ बत ज्बततष्कबच, प्बतजmबलमग।

त्जभ ब्न्ः बउउचयखभम तजभ उचयउयकब िया मष्कतचष्दगतष्यल या ढ५ द्ययलगक क्जबचभक बलम द्द।छ५ ऋबकज म्ष्खष्मभलम यल तजभ अगचचभलत उबष्म गउ अबउष्तब िया तजभ दबलप। ध्ष्तज तजष्क, तजभ उबष्म गउ अबउष्तब िया तजभ दबलप कजबिि नचयध गउ तय ल्एच् ज्ञण्।टढ द्यष्ििष्यल बातभच मष्कतचष्दगतष्यल या तजभ दयलगक कजबचभक बउउचयखभम दथ तजभ ब्न्ः।

त्जभ ब्न्ः मष्कअगककभम बलम बउउचयखभम तजभ म्ष्चभअतयचक’ च्भउयचत बलम तजभ ँष्लबलअष्ब िक्तबतझभलतक ायच तजभ ाष्लबलअष्ब िथभबच द्दण्ज्ञढरण्द्दण् ९द्दण्ठटरठठ०। त्जभ ब्न्ः गलबलष्mयगकथि भभिअतभम ःच। ख्ष्कजबधब प्बचबल व्बष्ल बलम ःचक। क्धबतष् च्ययलनतब बक मष्चभअतयचक या तजभ दबलप चभउचभकभलतष्लन उगदष्अि कजबचभजयमिभचक।

ँष्लबलअष्ब िज्ष्नजष्निजतक द्दण्ज्ञढरद्दण्

ीबहmष् द्यबलप अयिकभम तजभ ाष्लबलअष्ब िथभबच द्दण्ज्ञढरद्दण् धष्तज ब दबबिलअभ कजभभत कष्शभ या ल्एच् ज्ञद्दड दष्ििष्यल बलम लभत उचयाष्त या ल्एच् ज्ञ।द्धज्ञ दष्ििष्यल। ब्िि पभथ ाष्लबलअष्ब िष्लमष्अबतयचक बचभ धभिि धष्तजष्ल उचगमभलतष्ब िबलम चभनगबितयचथ लयचmक। त्जभ द्यबलप’क ष्त्रिगष्मष्तथ चबतष्यक चझबष्लभम धभिि बदयखभ तजभ कतबतगतयचथ चभत्रगष्चझभलत तजचयगनजयगत ँथ् द्दण्ज्ञढरद्दण् चभाभिअतष्लन तजभ कतचभलनतज या ष्तक बककभत(ष्बिदष्ष्तिथ mबलबनझभलत।

ब्दयगत ीबहmष् द्यबलप
ीबहmष् द्यबलप धबक भकतबदष्किजभम ष्ल द्दण्ण्द्द। त्यमबथ, तजचयगनज ष्तक दचबलअजभक बलम ब जयकत या क्ष्त् भलबदभिम अजबललभकि, तजभ द्यबलप कभचखभक ब धष्मभ चबलनभ या अगकतयmभचक। म्भकउष्तभ ब चभबितष्खभथि कजयचत जष्कतयचथ, ीबहmष् द्यबलप जबक झभचनभम बक ब mबवयच उबिथभच बअचयकक बिि दगकष्लभकक ष्लिभक ( चभतबष्,ि अयचउयचबतभ बलम तचभबकगचथ। त्जभ द्यबलप ष्क धष्मभथि चभअयनलष्शभम बक यलभ या तजभ दभकत(mबलबनभम दबलपक ष्ल ल्भउब िधष्तज जष्नज कतबलमबचमक या अयचउयचबतभ नयखभचलबलअभ अगतिगचभ, चष्कप(mबलबनझभलत कथकतझक बलम ब कतचयलन तभअजलययिनथ।

त्जभ द्यबलप लयध यउभचबतभक मष्चभअतथि ष्ल द्धड मष्कतचष्अतक धष्तज यखभच ज्ञद्दण्ण् झउयिथभभक। ऋयmउझिभलतष्लन तजष्क ‘दचष्अप बलम mयचतबच’ लभतधयचप, ीबहmष् द्यबलप जबक अजबmउष्यलभम तजभ गकभ या भभिअतचयलष्अ दबलपष्लन ष्ल ल्भउब।ि त्जभ द्यबलप ष्लतचयमगअभम तजभ ाष्चकत अयmउभितभ ष्लतभचलभत दबलपष्लन कभचखष्अभक ष्ल तजभ अयगलतचथ ष्ल द्दण्ण्द्द बलम ःयदष्भि ःयलभथ ष्ल द्दण्ण्ढ।

ीबहmष् द्यबलप ष्क ब नचभभल अयmउबलथ। त्जभ द्यबलप ष्क ष्ल ब उयकष्तष्यल तय यााभच नचभभल ाचष्भलमथि दबलपष्लन उचयमगअतक बलम अजबललभकि दथ भिखभचबनष्लन यल तभअजलययिनष्भक कगअज बक ष्लतभचलभत, अबचमक बलम mयदष्भि उजयलभक।
ीबहmष् द्यबलप’क ष्लखभकतmभलत दबलपष्लन कगदकष्मष्बचथ – ीबहmष् ऋबउष्तब िःबचपभत ीष्mष्तभम जबक दभभल ष्ल यउभचबतष्यल कष्लअभ ँभदचगबचथ द्दण्ण्ढ। ब् कभअयलम कगदकष्मष्बचथ – ीबहmष् ीबनजगदष्ततब द्यष्ततष्थब क्बलकतजब ीष्mष्तभम अयmmभलअभम दगकष्लभकक ष्ल व्गलभ द्दण्ज्ञद्द।

ीबहmष् द्यबलप जबक बकिय कगअअभककागििथ बिगलअजभम तजचभभ mगतगब िागलम कअजझभक गलमभच तजभ लबmभ या ीबहmष् ख्बगिभ ँगलम क्ष्,ीबहmष् भ्त्रगष्तथ ँगलम बलम ीबहmष् ग्ललबतष् प्यकज।

प्रतिक्रिया दिनुहोस